POLÍTICA DE PRIVACITAT

ACTUALITZACIÓ AL 8 de FEBRER DEL 2024

RESPONSABLE – Identitat – Col·lectiu Aicat Barcelona SLU amb CIF: B67280248 i adreça per a notificacions al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 34, 08025 Barcelona, Telèfon: 930.275.603, adreça de correu electrònica: lopd@aicat.barcelona; hola@aicat.barcelona.

Dades de contacte del delegat a protecció de dades: No està obligat a tenir la figura de l’DPO pel que no disposa de la mateixa.

FINALITATS – Tractarem les seves dades per tal de gestionar els serveis demendats, remetre’ls comunicacions comercials de productes o serveis que puguin resultar del seu interès i per a la gestió dels alumnes, gestió administrativa, comptable i fiscal de les seves factures.

CONSERVACIÓ – Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’entitat i no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat, seran consarvades d’acord amb els requisits legals establerts en matèria fiscal i comptable, prenent com a referència l’última comunicació.

DECISIONS – Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada: L’empresa utilitza diferents processos automatitzats per tal d’adaptar-se a les necessitats de cada usuari i proporcionar-li la informació relativa al seu perfil.

LEGITIMACIÓ – Legitimació per execució d’un contracte: A causa de que el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte mercantil, en el qual vostè és part, es fa constar que el tipus de contracte de què es tracta, és el citat contracte mercantil o la relació precontractual. Com la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual i un requisit necessari per a subscriure l’esmentat contracte, s’informa a l’interessat que està obligat a facilitar les dades personals, i així mateix que les conseqüències de no fer-ho poden suposar la no prestació del servei sol·licitat.

DESTINATARIS -. Durant el període de durada del tractament, El Col·lectiu Aicat Barcelona només realitzarà cessió de les dades personals a proveïdors, partners i col·laboradors que prèviament hagin emplenat i signat el model de proveïdors establert a la nova Llei Europea de Protecció de Dades que obliga que es tractin les dades personals segons les mesures de seguretat que estableix la Llei en vigor.

DRETS

L’interessat pot exercir els següents drets:

 Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.

 Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.

 Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

 Dret a oposar-se al tractament.

 Dret a la portabilitat de les dades.

 Dret a retirar el consentiment prestat.

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en l’Entitat estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no sigui necessari per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’entitat, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé dirigir un escrit al Col·lectiu Aicat Barcelona a l’adreça per a notificacions a Plaça Universitat, 3, 6a planta 08007 Barcelona, o bé pot enviar un correu electrònic a lopd@aicat.barcelona.

En compliment del que preveu l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic de l’entitat, indicant en l’assumpte “Baixa subscripció” o mitjançant l’enllaç “Baja” que trobarà al peu de pàgina de cada correu electrònic que li enviem.

PROCEDÈNCIA DE LES DADES – Les dades personals que tractem el Col·lectiu Aicat Barcelona procedeixen directament de vostè el propi interessat o el seu representant legal.

RECOLLIDA DE LES DADES I CONSENTIMENT

En compliment de la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que les dades personals que es sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitats de forma conscient i expressa per qualsevol mitjà, s’inclouran en un fitxer de dades personals, el responsable de les quals i titular és Col·lectiu Aicat Barcelona SLU.

El Col·lectiu Aicat Barcelona com a responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional respecte de les mateixes i en l’obligació de mantenir-les de manera confidencial i a contribuir a l’anonimat del usuari. Obligacions que subsistiran després de finalitzar les relacions amb el titular del fitxer o, si s’escau, amb el responsable del mateix.

Totes les dades de caràcter personal facilitades al Col·lectiu, seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal i quedaran incorporades el fitxer “usuaris web”, creat i mantingut sota la responsabilitat del Col·lectiu Aicat Barcelona, els quals han estat registrats degudament a la Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals (AEPD). Així mateix, les dades es guardaran de forma encriptada amb usuari i contrasenya a les respectives llistes de infusionsoft.

El Col·lectiu Aicat Barcelona no es responsabilitzà del tractament de les dades personals de les pàgines web a les quals l’usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Utilitzem un xat a temps real on l’usuari pot de manera voluntària cedir les seves dades personals. L’usuari decideix en tot moment si vol cedir les seves dades personals de manera immediata.

La conversació es registre de manera segura a la nostra base de dades en la carpeta “usuaris web xat”.

El xat ha estat proporcionat segons la legislació i política de privacitat vigent a través del widget cliengo, en el què apareix implícitament les credencials del programador web .

Únicament cedim la informació els nostres proveïdos partners i colaboradors en els què tenim totalment la certesa que utilitzen les dades personals amb les mateixes finalitats i polítiques iguals que les que utilitza el Col·lectiu Aicat Barcelona i es pot donar de baixa immediatament de forma senzilla i segura. Mai cedirem les dades personals del usuari a tercers que no tinguem previament el formulari de Protecció de Dades de col·laboració signat per ambdues parts.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessaries per a la finalitat amb la qual es recullen. Mai seran utilitzades amb una finalitat diferent a aquella per la qual han estat cedides, i en cap cas l’usuari està obligat a facilitar-nos-les.

Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari. Per a això l’usuari haurà de completar-los amb dades veritables, exactes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que ocasioni al Col·lectiu Aicat Barcelona o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o que continguin dades de tercers.

L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les seves dades personals segons les finalitats esmentades en la nostra política de privacitat i en l’avís legal un cop hagi fet clic al botó d’acció que apareix al final de cada formulari.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l’usuari mitjançant la recepció de diversos formularis que s’envien i s’emmagatzemen de forma segura amb un certificat d’encriptació digital.

 

Les dades de caràcter personal es poden obtenir per mitjà de plataformes externes com ara Facebook i Linkedin o google ads, en els què s’ha acceptat prèviament la política de privacitat de aicat.barcelona en l’ús propi i intern de l’empresa com es menciona tant a la pàgina de “política de privacitat” com a “l’avís legal” d’aquest web.

 

En els formularis en els què l’usuari ha de realitzar una subscripció, el formulari està protegit contra spam per mitjà del widget captcha o bé per la confirmació del correu electrònic per part de l’usuari, mantenint d’aquesta manera la veracitat de les dades de forma encriptada vingui directe o indirectament d’un enllaç extern.

Aquestes dades s’inclouran automàticament a una llista de infusionsoft  amb les següents finalitats:

  1. Gestió administrativa, execució, desenvolupament de tota l’activitat docent i institucional pròpia del Col·lectiu Aicat Barcelona.
  1. Comercial: quan la persona interessada envia les seves dades personals o correu electrònic al Col·lectiu Aicat Barcelona, autoritza expressament la utilització de les seves dades a efecte de comunicacions periòdiques comercials per qualsevol de les vies facilitades per l’usuari.
  2. Considerem que si en el termini de trenta dies des de la recepció de les seves dades personals, l’interessat/da no manifestés la negativa expressa al seu tractament en les condicions anteriorment esmentades, consentirà l’ús de les seves dades i el tractament de les accions esmentades anteriorment.

El Col·lectiu Aicat Barcelona es reserva el dret de decidir la incorporació o destrucció de les dades dels interessats/des en els seus fitxers.

DRETS DEL USUARI

Els interessats/des tenen dret de manera gratuïta a accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se a la informació que els concerneix que es trobi recollida en els fitxers del Col·lectiu Aicat Barcelona, en els termes establerts per la legislació vigent, enviant un correu electrònic a lopd@aicat.barcelona indicant, dni, nom i cognoms del interessat/da.

 

En campanyes concretes de e-mail marqueting, l’usuari pot donar-se de baixa de la subscripció directament fent clic al enllaç “baixa” o “baja” en els correus, notificacions comercials enviades a l’usuari.

 

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació. En cas contrari, no respondrem de la veracitat de les mateixes.

 

Odiem l’ ‘spam’ per això acotem i restrigim el màxim la nostra política de privacitat, en virtut de mantenir en secret les dades personals cedides pels usuaris davant de tercers.

CESSIÓ DE DADES

Informem que les dades són tractades confidencialment i utilitzades exclusivament en l’àmbit intern de les empreses  i institucions esmentades tant a l’avís legal com en la política de privacitat i per a les finalitats indicades, de manera que no els cedim ni les comuniquem a cap tercer, tret que l’usuari ens ho autoritzi expressament i en els casos previstos legalment.

El Col·lectiu Aicat Barcelona es compromet a tractar les dades facilitades pels usuaris de forma anònima i confidencial i impedir l’accés a tercers.

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?