OPOSICIONS AUXILIAR ADMINISTRATIU AJUNTAMENT DE BARCELONA

CURS DE PREPARACIÓ PER A LES OPOSICIONS

 

Presentació

Per a poder superar amb èxit   las oposicions convocades per l’ Ajuntament de Barcelona a  les vacants d’auxiliar administratiu,  l’Escola de Negocis ISET Business School  realitzarà  la formació   i la preparació de les proves. Amb l’acompanyament dels professors amb mes de 20 anys d’experiència en  la   constitució  dels futurs empleats públics.

Les classes presencials són impartides i es realitzen a l’eixample de Barcelona i per streaming.

Destinataris

Aquesta formació va dirigida  especialment a aquelles persones   que volen superar amb èxit les proves convocades   per a les institucions publiques amb un equip docent que l’avala una gran experiència i un índex d’aprovats  per sobra de la mitjana de centres formatius.

Sortides professionals

El salari  inicial como a funcionariat auxiliar administratiu és  d’aproximadament 1.400 euros mensuals, les taules  salarials són públiques  i les podreu visualitzar a la següent taula salarial.

 

Titulació requerida

Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent

Modalitat

Presencial

Streaming (Nou)

Online (tutoritzat)

Programa

El curs consta d’un total de 200 hores, repartides en 21 mòduls i les proves addicionals*

Mòdul 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

Mòdul 2. El Govern i l’Administració de l’Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.

Mòdul 3. Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

Mòdul 4. L’Administració Pública a l’ordenament espanyol. Principis constitucionals d’actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

Mòdul 5. L’organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L’organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l’Alcalde/essa, Tinents d’Alcalde, els/les Regidors/es, la Junta de Portaveus) i l’Organització executiva.

Mòdul 6. La descentralització territorial: Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.

Mòdul 7. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.

Mòdul 8. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.

Mòdul 9. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius.

Mòdul 10. Els tributs i taxes municipals. Concepte. Referència als principals tributs municipals (especialment Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre l’ Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).

Mòdul 11. Les formes d’activitat administrativa de les entitats locals. L’activitat de foment: especial referència a les subvencions. Les llicències i autoritzacions administratives: classes. La declaració responsable i la comunicació prèvia.

Segona Part

Mòdul 12. El segon Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona.

Mòdul 13. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets, deures i garanties derivades del règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

Mòdul 14. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). El personal al servei de les administracions públiques.

Mòdul 15. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Règim disciplinari.

Mòdul 16. L’accés a l’ocupació pública. L’oferta pública d’ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La selecció del personal interí.

Mòdul 17. La promoció interna. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Les situacions administratives.

Mòdul 18. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Mòdul 19. L’Atenció al ciutadà a l’Ajuntament de Barcelona, els canals de comunicació: presencials, telefònics, en línia. El Web de l’ajuntament de Barcelona. La carta de serveis d’atenció al ciutadà.

Mòdul 20. Coneixement de la ciutat de Barcelona: evolució històrica. Evolució demogràfica. Les transformacions urbanes de Barcelona.

Mòdul 21. Barcelona ciutat de la cultura: museus i biblioteques. Les festes tradicionals de la ciutat.

Programa addicional que conforma l’examen de la prova

*Prova exempta per a determinats col·lectius

Prova d’ofimàtica

Prova de coneixement de llengua catalana

Prova de coneixement de llengua castellana

 

Horaris de les master class presencials i en streaming

L’ horari de les classes presencials són tots els dilluns de 16 a 19 h.

Llengua vehicular 

La llengua vehicular de les classes presencials és el català

Els apunts i els continguts del curs estan en català i castellà

Titulació oficial reconeguda per:

 

agents de la propietat immobiliaria

Titulació oficial impartida per:

 

aicat

MATRÍCULA ONLINE

La matrícula es realitza a través del sistema telemàtic o bé, presencialment a la Secretaria del centre. Per formalitzar la matrícula cal enviar per correu electrònic o lliurar presencialment a la secretaria del centre, una còpia del DNI o NIE y el contracte de formació degudament emplenat i signat.

Cal reservar plaça prèviament abans de formalitzar la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Descarrega’t el programa i les tarifes del curs de preparació per les oposicions d’auxiliar administratiu per a l’Ajuntament de Barcelona.

Consulta també les nostres oposicions en:

Oposicions d’auxiliar administratiu de la  Generalitat de Catalunya

 

 

 

 

Informació i admissions per a l’oposició d’auxiliar administratiu per a l’Ajuntament de Barcelona:

admissions@aicat.barcelona

Horari de la Secretaria: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h.

930 275 603

 

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?