Oposiciones-auxiliar-administrativo-de-la-Generalitat-de-Catalunya

 

 

OPOSICIONS D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CURS DE PREPARACIÓ PER A LES OPOSICIONS 

Presentació

Per a poder superar amb èxit   las oposicions convocades per l’ Ajuntament de Barcelona a  les vacants d’auxiliar administratiu,  l’Escola de Negocis ISET Business School  realitzarà  la formació   i la preparació de les proves. Amb l’acompanyament dels professors amb mes de 20 anys d’experiència en  la   constitució  dels futurs empleats públics.

Les classes presencials són impartides i es realitzen a l’eixample de Barcelona i per streaming.

Destinataris

Aquesta formació va dirigida  especialment a aquelles persones   que volen superar amb èxit les proves convocades   per a les institucions publiques amb un equip docent que l’avala una gran experiència i un índex d’aprovats  per sobra de la mitjana de centres formatius.

Sortides professionals

El salari  inicial como a funcionariat auxiliar administratiu és  d’aproximadament 1.600 euros mensuals, les taules  salarials són públiques  i les podreu visualitzar a la següent taula salarial.

Titulació requerida

Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent

Modalitat

Presencial

Streaming (Nou)

Online (tutoritzat)

Programa

El curs consta d’un total de 350 hores, repartides en 21 mòduls i la prova addicional

Mòdul 1
Constitució. Drets i garanties constitucionals
Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals.

Mòdul 2
Institucions estatals i organització territorial de l’Estat
El cap d’Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes i les entitats locals.

Mòdul 3
L’Estatut d’autonomia de Catalunya
Estatut d’autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.

Mòdul 4
Institucions de la Generalitat de Catalunya
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Mòdul 5
Administració pública i ciutadania
Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.

Mòdul 6
Organització de l’Administració de la Generalitat. Principis de l’organització administrativa
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d’òrgans. L’Administració institucional o instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions.

Mòdul 7
L’acte administratiu
L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.

Mòdul 8
El procediment administratiu
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença dels ciutadans i ciutadanes.

Mòdul 9
Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l’Administració
Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.

Mòdul 10
Els contractes del sector públic
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de contractació a l’Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic.

Mòdul 11
Procediment de la contractació administrativa
L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte.

Mòdul 12
Gestió del patrimoni de la Generalitat. L’activitat administrativa de foment El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l’activitat de l’administració pública. L’activitat de foment.

Mòdul 13
Estructura i ordenació de l’ocupació pública
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registre General de Personal.

Mòdul 14
Accés a l’ocupació pública, mobilitat i carrera professional
Oferta pública d’ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.

Mòdul 15
Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat
Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.

Mòdul 16
Règim del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
Normativa laboral. Convenis col·lectius: conveni col·lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball.

Mòdul 17
La comptabilitat pública. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya
La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.

Mòdul 18
El pressupost de la Generalitat de Catalunya
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.

Mòdul 19
El pressupost per programes
El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

Mòdul 20
L’execució del pressupost, modificacions i control pressupostari
Execució del pressupost. Execució de l’estat de despeses. Execució de l’estat d’ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris I les modificacions. El control pressupostari.

Mòdul 21
Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de caràcter personal.
Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.

Mòdul 22
Organització i qualitat
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’Administració pública.

Mòdul 23
Atenció al ciutadà i a la ciutadana
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Mòdul 24
Tractament i gestió de la documentació
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica.

Mòdul 25
Els documents administratius
Redacció de documents administratius i tipologia de documents.

Temari addicional que conforma l’examen d’oposició:

  • Prova de coneixement de llengua catalana
  • Prova de coneixement de llengua castellana

 

Horaris de les master class presencials i en streaming

L’ horari de les classes presencials són tots els dilluns de 16 a 19 h.

Llengua vehicular 

La llengua vehicular de les classes presencials és el català.

Els apunts i els continguts del curs estan en català i castellà.

Titulació oficial reconeguda per:

agents de la propietat immobiliaria

Titulació oficial impartida per:

aicat

MATRÍCULA ONLINE

La matrícula es realitza a través del sistema telemàtic o bé, presencialment a la Secretaria del centre. Per formalitzar la matrícula cal enviar per correu electrònic o lliurar presencialment a la secretaria del centre, una còpia del DNI o NIE y el contracte de formació degudament emplenat i signat.

Cal reservar plaça prèviament abans de formalitzar la matrícula.

MÉS INFORMACIÓ

Descarrega’t el programa i les tarifes del curs de preparació per les oposicions d’auxiliar administratiu per a la Generalitat de Catalunya.

Consulta també les nostres oposicions en:

Oposicions d’auxiliar administratiu per l’Ajuntament de Barcelona

 

 

 

Informació i admissions per a l’oposició d’auxiliar administratiu per a la Generalitat de Catalunya:

admissions@aicat.barcelona

Horari de la Secretaría: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h.

930 275 603

 

Abrir chat
Tens cap dubte?
Col·lectiu Aicat Barcelona
Tens cap dubte?